Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

smo
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viatwarze twarze
smo
Reposted byfadenbexeffectmoepiskillzmcflymatuss
smo

May 09 2015

smo
Reposted frommayamar mayamar viatwarze twarze
smo

April 03 2015

1692 3160 500
smo
Reposted fromSulejman Sulejman viairmelin irmelin
smo
Nie było komunikatów meteorologicznych ostrzegających przed trzęsieniem ziemi w mojej głowie i w moim sercu.
Co więcej, zanim poznałem ciebie wydawało mi się, że to nie są obszary tektoniczne
— Piotr Adamczyk
Reposted fromkotowate kotowate vianowaczi nowaczi
smo
0496 5216 500
Reading 
Reposted frommahdiebrahimi mahdiebrahimi viadzony dzony
smo
smo
4684 381f 500
Reposted frommgv4 mgv4 viaarrependimento arrependimento
7637 1905 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadusix dusix
smo
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
smo
2334 a90e
Reposted fromfungi fungi viamagiciansassistant magiciansassistant
smo
4586 248c 500
smo
7079 eddc
Reposted frombatgroup batgroup
smo
7966 20ee 500
Reposted fromRebelde Rebelde viadusix dusix
smo
Reposted fromfarbenblind farbenblind viadusix dusix
smo
smo
3558 f096 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl