Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2015

smo
4500 037a
Reposted fromhermina hermina viafatu fatu
6708 18bf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaheima heima
8114 8ddc 500

tigerlizii:

what a strange cat

Reposted fromcrorad crorad viafourstrings fourstrings
smo
9618 2947
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
smo
smo
Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— H. Murakami 'Kronika Ptaka Nakręcacza'
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
1298 b2ba 500

rubyetc:

it’s ok 

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafatu fatu

May 14 2015

smo
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianowaczi nowaczi
smo
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viatwarze twarze
smo
Reposted bymoepiskillzmcflyfadenbexeffectmatuss
smo

May 09 2015

smo
Reposted frommayamar mayamar viatwarze twarze
smo

April 03 2015

1692 3160 500
smo
Reposted fromSulejman Sulejman viairmelin irmelin
smo
Nie było komunikatów meteorologicznych ostrzegających przed trzęsieniem ziemi w mojej głowie i w moim sercu.
Co więcej, zanim poznałem ciebie wydawało mi się, że to nie są obszary tektoniczne
— Piotr Adamczyk
Reposted fromkotowate kotowate vianowaczi nowaczi
smo
0496 5216 500
Reading 
Reposted frommahdiebrahimi mahdiebrahimi viadzony dzony
smo
smo
4684 381f 500
Reposted frommgv4 mgv4 viaarrependimento arrependimento
7637 1905 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl